Your cart
关闭替代图标
*HOT - HD Closures! *HOT - HD Closures!

马来西亚直捆套餐

19 Reviews
| 6回答了问题

$76.00

长度:
10“ - 12” - 14“
12“ - 14” - 16“
14“ - 16” - 18“
16“ - 18” - 20“
18“ - 20” - 22“
20“ - 22” - 24“

马来西亚直捆套餐

马来西亚丝绸直线束优惠(3)每包装捆绑。柔滑的直束是真实的,具有色彩和风格的能力。维护简单而柔滑,非常适合捆绑交易中的鲍勃或长长度长达24英寸。

  • 长度:  10" - 24."
  • WEFTS:  机器双针脚
  • 风格:  Silky Straight
  • 捆绑:  三个每包交易
  • 重量:  每捆 - 100克/ 3.5盎司 - 300克/ 10.5盎司
  • 染色: 可以举起#27