Your cart
关闭替代图标
*HOT - HD Closures! *HOT - HD Closures!

原始的卷曲印度头发捆绑交易

4 Reviews
| 6回答了问题

196.00美元

捆绑交易:
12“ - 14” - 16
14“ - 16” - 18“
16“ - 18” - 20“
18“ - 20” - 22“
20“ - 22” - 24“
22“ - 24” - 26“

原始的卷曲印度套餐交易

这些华丽的原始印度卷曲纹理看起来完美无瑕!它会让你和你的朋友敬畏!

  • 发型:  100%人头头发编织
  • 长度:  10″ – 26″
  • WEFTS:  机器双针脚
  • 风格:  Naturally Curly
  • 重量:  100 grams / 3.5 oz
  • 年级:  RAW
  • 染色:  Can lift to a #613
  • 头发:  从印度东南部的寺庙
  • 捆绑:  每笔交易都有三个捆绑包。