Your cart
关闭替代图标
*HOT - HD Closures! *HOT - HD Closures!

金发碧眼的挥手捆绑交易

9 Reviews
| 4个问题

$ 186.00

长度:
12“ - 14” - 16“
14“ - 16” - 18“
16“ - 18” - 20“
18“ - 20” - 22“
20“ - 22” - 24“
22" - 24" - 26."

金发碧眼的挥手捆绑交易

俄罗斯金发女士波捆绑包优惠(3)每个包装捆绑。毛发延伸可以着色并设计为您所需的外观。

  • 长度:  12" - 26."
  • WEFTS:  机器双针脚
  • 风格:   俄罗斯金发碧眼的浪潮
  • 捆绑:  三个每包交易
  • 重量:  每捆 - 100克/ 3.5盎司 - 300克/ 10.5盎司